Kilimanjaro.no sine reisevilkår

Vilkårene er en del av den avtalen du gjør med Kilimanjaro.no, er en del av Toppafrika AS, så alle vilkår vedrørende Kilimanjaro.no er mellom Toppafrika AS, nedenfor skrevet som Kilimanjaro.no, når du melder deg på en reise. Våre vilkår er en del av de krav vi har som reisearrangør i følge LOV 1995-08-25 - 57: Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Les derfor vilkårene før du melder deg på.

Kilimanjaro.no forholder seg til Lov om pakkereiser og de alminnelige vilkår for pakkereiser (pakkereiseloven).

Kilimanjaro.no har stilt garanti overfor Reisegarantifondet.

1. Generelt

Vi arrangerer reiser i områder hvor det normalt ikke oppstå fare og ulykker men du som kunde må være innforstått med at deltakelse gjøres på eget ansvar. Vi vil gjøre alt, og våre turledere/lokale guider vil bruke sin erfaring og kunnskap for å unngå at ulykker inntreffer. Kilimanjaro.no kan ikke garantere at uheldige situasjoner ikke inntreffer.​

Kilimanjaro.no tilbyr turer som kan innebære følgende risiko – uten at det nevnte er uttømmende. Eksempler på dette kan være høydesyke, forfrysninger, dehydrering, fall, benbrudd m.m. Våre turledere og lokale guider er erfarne og deres anvisninger må følges. Om det likevel skjer en ulykke eller ubehag kan det ikke gjøres gjeldende ansvar overfor turleder eller oss.​

Kilimanjaro.no tilrettelegger turer til land med en fremmed kultur, som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klanderverdig eller uhøvisk. En reise til et land i Afrika innebærer at den reisende må akseptere en annen virkelighet enn i vår vestlige verden. Kulturelt og funksjonelt har landene i Afrika en annen tilnærming til infrastrukturen i samfunnet. Det kan bli venting og pauser som for oss virker unødvendige. Strømmen kan av og til forsvinne. Vannet kan være borte for korte eller lengre perioder eller at det ikke er varmt vann i kranene når vi venter det. Afrikanerne tar slike "små" problemer med stor ro. Kilimanjaro.no vil gjøre det vi kan for at slike problemer skal bli kortvarige og til liten hindring for deg. Våre reiseruter kan bli forandret, og fordelingen av antall netter på hvert overnattingssted kan bli forandret, for eksempel fordi dyr står i en annen del av nasjonalparkene enn det som man måtte forvente eller andre årsaker. Våre leverandører kan også forandre overnattingssted og reiserute begrunnet i uhell, arrangementer eller andre aktiviteter som Kilimanjaro.no/Toppafrika AS ikke viste om eller er orientert om ved akseptert opp bestilling av kundens program. Det kan også bli forsinkelser under storm, oversvømmelser eller uvær, et overnattingssted kan bli byttet ut med et annet. Det ovenfor nevnte er ikke en uttømmende liste. ​

Vi informerer åpent med overnattingsstedenes hjemmesider på Kilimanjaro.no sin hjemmeside hvor du som kunde skal overnatte under ditt opphold. Hjemmesidene med informasjonen er tilgjengelig i våre turbeskrivelser og i våre programforslag gitt til kunden. Kilimanjaro.no  er ikke ansvarlig for informasjon gitt av overnattingsstedene på deres hjemmesider er korrekt. Avvik kan være at bespisning serveres som buffet, men du som kunde får tallerkenrett. Andre avvik kan være at tilgjengelig strømforsyning opplyst i timer per døgn ikke stemmer overens med reell tilgjengelig strømforsyning i timer og døgn. Det kan også være andre avvik. Opplistede eksempler er ikke uttømmende.    

 

Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, lodge, transportøren e.l. regelendringer kan oppstå uten at Kilimanjaro.no har fått anledning til å informere deg som reisende. Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom du opptrer grovt uaktsomt, kan du nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra Kilimanjaro.no Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan du pålegges å bære omkostningene ved hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Du må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum o.l.) og tegne de forsikringer du ønsker (reise- og avbestillingsforsikring, ulykkesforsikring m.v.) samt sørge for nødvendige vaksinasjoner. Du er selv ansvarlig for å sjekke visum- og pass bestemmelser. Du plikter selv å holde deg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning. Dersom du ikke er forsikret (eller hvis forsikringen ikke er dekkende), kan ikke Kilimanjaro.no AS påta seg ansvar for skade, forsinkelse eller sykdom som du måtte pådra deg under reisen, uansett årsak. Kilimanjaro.no er heller ikke ansvarlig for skader eller tap av personlige eiendeler som inntreffer under reisens varighet. Ved forsinkelser, værforhold, streik, start- eller landingsforhold - er det transportør og eller den reisende selv som står ansvarlig, også ved eventuelle ekstra omkostninger. Kilimanjaro.no tar forbehold om trykkfeil på våre websider, publikasjoner og programmer bekjentgjort og tilgjengelig for våre kunder.

2. Vilkår

Avtalen mellom deg som reisende og Kilimanjaro.no// Toppafrika AS som arrangør, anses som inngått ved kundens bestilling av tur, "Bestill denne turen". Bestiller og den eller de personer som turen bestilles for hefter solidarisk for bestillingen. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato.
Er betaling ikke skjedd ved forfall eller nærmer inngåtte avtale kan Kilimanjaro.no kansellere bestillingen. 
Dersom kunden ønsker å bryte avtalen gjelder reglene under punkt 6. 

3. Avtalens omfang

Avtalen omfatter den reiser slik de fremgår fra Kilimanjaro.no sine reisevilkår, brosjyrer, webside, skreddersydde program og annen informasjon gitt til kunden, med mindre det må anses å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen. Kilimanjaro.no har videre rett til å endre opplysninger gitt til kunden hvis kunden blir gjort oppmerksom på endringene.

Vilkår om vakttelefon

Kilimanjaro.no sin vakttelefon opplyst til kunden er tilgjengelig når kunden er på reise. En reise anses som startet ved opplyst avreisetidspunkt og avsluttet ved ankomsttidspunkt, herunder forsinkelser, eller andre tider opplyst til kunden om reisens start og slutt. Vakttelefon opplyst til kunde brukes av kunden ved manglende leveranse av program. Eksempler på mangler kan være at sjåfør ikke kommer til avtalt tid og at kunden ikke er blitt varslet på forhånd. Mangler og forsinkelse som oppstår på grunn av værforhold, punkteringer eller lignende vil bli ordnet opp på stedet på beste måte for kunden og anses ikke som mangel. Forsinkelser forårsaket av flyselskap er uomtvistelig flyselskapets ansvar. Kunde må rette seg etter opplysninger gitt at flyselskap. Kunden må allikevel informere Kilimanjaro.no om forsinkelse som er oppstått slik at vi kan informere våre leverandører og transfer tjeneste. Ønsker fra kunde om program forandringer, herunder oppgradering av rom, oppgradering eller reduksjon av pensjonsforhold, forlengelse eller avkorting av program etter at reisen har startet, må kunde ta opp med aktuell leverandør på stedet og anses ikke som del av vakttelefon ordningen. SMS blir ikke besvart.  

4. Reisens pris

Den oppgitte prisen omfatter alle avgifter og gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Unntak er avgifter Kilimanjaro.no ikke har muligheten å betale på vegne av kunden, typiske avgifter kan være lokale flyplassavgifter, lokale park avgifter og/eller andre lokale avgifter. I tillegg kommer eventuelle sær ønsker for kunden eller andre tilbud fra Kilimanjaro.no. Avbestilling og/eller reiseforsikring kommer i tillegg og omfattes ikke av dette punkt. Kilimanjaro.no har rett til å justere prisen dersom det skjer endringer i offentlige skatter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Prisendringer skal varsles senest 20 dager før avreise. Prisøkninger på mer enn 10 % gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Kravet om å gå fra avtalen må være Kilimanjaro.no i hende innen 5 dager. Varsel om prisøkning skal begrunnes av Kilimanjaro.no

5. Betalingsvikår

Våre turer planlegges lang tid i forveien. Depositumets størrelse er på NOK 3000,- per deltaker. Beløpet forfaller til betaling etter anvisning på faktura. Restbeløpet forfaller til betaling 60 dager før avreise. Bestilles en reise nærmere enn 60 dager før avreise, forfaller totalbeløpet umiddelbart. Kilimanjaro.no kan kreve innbetalt hele eller større del av turens pris utover depositumets størrelse ved bestilling av en reise. Slik innbetaling begrunnes i krav fra leverandører Kilimanjaro.no benytter. Eksempelvis kan dette være hoteller, lodger eller camper som har spesielle regler i forbindelse med høytider som jul og nyttårshelg som krever at Kilimanjaro.no innbetaler hele eller deler av turens pris når Kilimanjaro.no booker opphold på vegne av kunden.

6. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

Avbestilling mot vederlag

Ved avbestilling inntil 90 dager før avreise refunderes depositumets størrelse minus et administrasjonsgebyr på NOK 2000.- pr. deltaker. Ved avbestilling mellom 89 og 61 dager før avreise er det ingen refusjon av depositum. Avbestilles reisen mellom 60 og 41 dager før avreise, refunderes 50 % av reisens fulle pris, eks. offentlige avgifter som ikke påløper. Avbestilling senere enn 40 dager før avreise eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon utover offentlige avgifter som ikke påløper. Avbestilling må rettes skriftlig til Kilimanjaro.no. Refundering av flybillettenes kostnad følger til en hver tid transportørens retningslinjer for refusjon. Avbestillingen må være skriftlig.​

Reiseforsikring og ulykkesforsikring

Kilimanjaro.no krever at du må ha dekkende forsikring for hele perioden den aktuelle reisen varer som også er dekkende for tapt formål og dekker evakuering og hjemtransport.

Overdragelse av reisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Kilimanjaro.no har fått melding i god tid, og at Kilimanjaro.no ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse, typisk er at flyselskap ikke godtar endring av flybillett. Kilimanjaro.no vil beregne seg et navneendringsgebyr på NOK 2000,-. Opprinnelige kunde og ny kunde hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp.

7. Kilimanjaro.no rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatning

Kilimanjaro.no har rett til å kansellere en reise senest 70 dager før avreise dersom det er færre påmeldte deltakere enn angitt som minimum, gjelder gruppeturer. Selv om det ikke er et nødvendig antall deltagere i henhold til program, vil vi søke å gjennomføre reisen. Vi vil da vurdere om vi skal øke prisen. Slike forandringer skal gjøres i forståelse med deltakerne.

​Hindring utenfor Kilimanjaro.no AS kontroll

Kilimanjaro.no kan kansellere en reise uten erstatningsansvar dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Kilimanjaro.no sin kontroll, og som det ikke kan forventes er tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som Kilimanjaro.no ikke kunne unngå eller avverge følgene av. Kilimanjaro.no vil i så tilfelle refundere alle innbetalte beløp. Kilimanjaro.no vil ikke være erstatningsansvarlig dersom nevnte hindringer medfører en mangelfull reise, men kunden har da krav på et rimelig prisavslag.

8. Mangler og reklamasjon

For mangler henvises til Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). LOV-1995-08-25-57 med forskrifter. Ønsker kunden å reklamere på grunn av mangler som gir han rettigheter etter loven, plikter han å gi Kilimanjaro.no skriftlig beskjed innen rimelig tid. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må kunden reklamere på stedet, hvis mulig. Uansett må klage være fremsatt til Kilimanjaro.no senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. En forlengelse av klagefristen utover 4 uker må meldes skriftlig og være begrunnet.

9. Tvisteløsning

Eventuell tvist skal løses på grunnlag av reglene i Pakkereiselovens Kap. 10.

10. Informasjon og bruk av bilder

Kilimanjaro.no informerer om turene sine gjennom brosjyremateriell, publikasjoner og internett (www.kilimanjaro.no). De rapporter som legges ut på www.kilimanjaro.no kan nevne deltagere med fullt navn. Kilimanjaro.no AS benytter også turbilder aktivt i sin kommunikasjon og markedsføring. Deltagere kan bli avbildet og bilder brukt i diverse media.

SE OGSÅ
machame-ruten-med-akklimatisering-og-mafia-island

Machameruten med akklimatisering og Mafia Island

Gi deg selv en skikkelig avslapping etter harde dager på Kilimanjaro. Vi flyr deg til unike Mafia Island. Mafia er er ekte paradis med få turister. Her dyker og svømmer dere med de harmløse hvalhaiene, giganter på 15 meter, i en av verdens mest varierte marinenasjonalparker.

16 dagerFra 41,900,-Les mer

kilimanjaro-storsafari

Machameruten med akklimatisering og safari i 3 parker

Denne reisen kombinerer bestigning av Kilimanjaro med safari i Lake Manyara, Ngorongoro og Serengeti. Fra november til mars befinner "The Great Migration" seg i Serengeti med gnu kalving i februar. Dette er reisen som kombinere Kilimanjaro med Afrikas beste safari.

15 dagerFra 53.900,-Les mer

kilimanjaro-safari-zanzibar

Machameruten med akklimatisering, safari og Zanzibar

Dette er reisen for deg som ønsker å oppleve alt! Vi tar deg med på en uforglemmelig reise til Kilimanjaro og en fantastisk safari til Tarangire Nasjonal Park. Turen avsluttes på vakre Zanzibars kritthvite strender ute i Det indiske hav.

18 dager47.900,-Les mer

kilimanjaro-zanzibar

Machameruten med akklimatisering og Zanzibar

Gi deg selv en skikkelig avslapping etter harde dager på Kilimanjaro. Vi flyr deg til vakre Zanzibar hvor du kan nyte sanden mellom tærne, lade batteriene og oppleve denne flotte øya som ligger i Det indiske hav. Zanzibars særegen historie setter deg tilbake til Sultanens tid.

16 dagerFra 38.900,-Les mer

kilimanjaro-tarangire

Machame Ruten med akklimatisering og safari i Tarangire Nasjonalpark

Denne reisen er godt tilrettelagt med tanke på god akklimatisering på Kilimanjaro. Vi benytter den kjente og naturskjønne Machame ruten. Denne turen passer godt for dere som ønsker store variasjon på turen mot toppen. Turen “premieres” med store safariopplevelser.

13 dagerFra 39.900,-Les mer

kilimanjaro

Machameruten - med akklimatisering

Dette er reisen for deg som kun ønsker å bestige Kilimanjaro. Turen har selvfølgelig god akklimatisering, en ekstra dag på fjellet! Her går du gjennom tropisk regnskog og arktisk ørken over korte avstander. En ekstra dag på fjellet øker sjansen for å nå toppen - Uhuru Peak!

11 dager33.900,-Les mer